Privacy

Deze privacy policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze website en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerking wordt uitgevoerd door AEGIS als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Lavendelweg 8 te Herentals, ingeschreven in de KBO onder nummer 0534.393.883, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – GDPR.
U kan ons bereiken via volgende kanalen:
Aegis bvba | KBO 0534.393.883
Aegis | Herentals | Lavendelweg 8 | info@aegis-invest.be | 014/23.48.23
Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze website en onze diensten:
Bij een interactief gebruik van de website – waarbij U actief persoonsgegevens in één of meerdere formulieren op de site ingeeft – waaronder begrepen het communiceren met één van de kantoren of medewerkers van Aegis via de website, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. In het kader van het verlenen van de door U verzochte dienstverlening – bijv. het opvolgen voor U van een pand, het opvolgen voor U van nieuwe aanbiedingen in een bepaalde regio, algemene of specifieke verzoeken om bijkomende informatie, communicatie met Oreon properties, het opstellen van een aankoopbelofte of compromis, enz. – worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Ook wanneer u ons contacteert, een schatting aanvraagt, inschrijft op de nieuwsbrief, een brochure download of informatie aanvraagt worden er persoonsgegevens verwerkt. We kunnen uw gegevens ook krijgen via derden, waaraan u toestemming hebt gegeven (of op basis van een ander criterium waarin de wet voorziet).
Een of meerdere van volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd op:
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de in deze privacy policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens trachten accuraat en up-to-date te houden.
De ontvangen persoonsgegevens worden verwerkt voor één of meerdere van de volgende doeleinden:
Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om de website en/of diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat deze verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk en gebruikelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze Privacy policy worden uiteengezet.
Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheid.
U hebt het recht om:
Indien u uw rechten wenst uit te oefenen kan dit via het e-mailadres info@aegis-invest.be Indien u ontevreden bent over ons antwoord kan u zich steeds wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens van deze instantie kan u onderaan terugvinden.
Deze Privacy policy kan worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacy policy regelmatig te consulteren.
GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Drukpersstraat 35 1000 Brussel 02/274.48.00
Ga terug